PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH w OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM Łucznik

Zgodnie z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI (RODO) 25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Wprowadzana dyrektywa ma przede wszystkim na celu ochronę danych osobowych i przejrzystość ich przetwarzania.

Dbając o bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych osobowych, pragniemy poinformować o kilku istotnych kwestiach. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami o zakresie i sposobie przetwarzania danych i Państwa prawach (Polityka Prywatności RODO).

Ośrodek Wypoczynkowy Łucznik jest administratorem Państwa danych osobowych. Nasze dane kontaktowe to GELTEX s.c. G. Ciura, B. Stańczyk, z siedzibą w Sielpi przy ul. Spacerowej 11, NIP 658-16-55-006

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Głównym celem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Obok głównego celu przetwarzania, realizujemy także poniższe cele:

 1. Dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Ośrodek Wypoczynkowy w związku z poniesioną przez Ośrodek Wypoczynkowy szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Ośrodka Wypoczynkowego
 2. Udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych
 3. Zapewnienie bezpieczeństwa i najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych
 4. W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i na otrzymywanie ofert handlowych drogą elektroniczną, Ośrodek Wypoczynkowy przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach, po to by przesyłać treści najlepiej odpowiadające jego zainteresowaniom i preferencjom oraz oferty, które są najbardziej zgodne z jego oczekiwaniami. Będziemy analizować wybory zakupowe Gościa związane z naszą działalnością, aby oferować produkty podobne i najlepiej dopasowane do Państwa preferencji.

Ponadto, przetwarzamy Państwa dane osobowe gromadzone przez monitoring ośrodka w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym w naszych obiektach.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wszystkie dane osobowe jakie przetwarzamy, pozyskujemy od Państwa. Meldując się w Ośrodku Wypoczynkowym podajecie Państwa co najmniej imię, nazwisko, adres do korespondencji. Wszystkie te dane są nam niezbędne by w sposób prawidłowy świadczyć naszą usługę. Podstawą przetwarzania tych danych jest więc umowa łącząca nas z Państwem.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych jest Państwa zgoda. Prosimy pamiętać, że zgoda może być w każdym czasie wycofana. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie danych osobowych na jej podstawie jednak nie rodzi po Państwa stronie żadnych konsekwencji prawnych. Po prostu nie będziemy więcej przesyłać do Państwa informacji o naszej działalności.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest uzasadniony interes Ośrodka Wypoczynkowego, którym jest konieczność zapewnienia stałego bezpieczeństwa na terenie wszystkich obiektów. Miejsca, w których działa monitoring zostały przez nas oznaczone. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia bezpieczeństwa i najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych jest uzasadniony cel administratora. Państwa bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. w przypadku różnego rodzaju incydentów i wypadków będziemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym dla usunięcia niebezpieczeństwa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH

Ośrodek Wypoczynkowy przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 1. Firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne
 2. Firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej
 3. Firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej
 4. Firmom realizującym dla Hotelu usługi turystyczno-eventowe wynikające z zawartych przez Ośrodek Wypoczynkowy umów na organizacje imprez

Ponadto, w przypadku konieczności ochrony roszczeń, przekażemy Państwa dane osobowe kancelariom celem ochrony prawnej.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe:

 1. Pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Ośrodka Wypoczynkowego lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później
 2. Pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe lub do czasu usunięcia Gościa z bazy na jego prośbę
 3. Pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte

MAJĄ PAŃSTWo PRAWo DO:

 • Dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • Do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Ośrodka Wypoczynkowego 
 • Do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • W stosunku do przetwarzania na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody
 • W stosunku do przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu Administratora - prawo do wniesienia sprzeciwu

DODATKOWE INFORMACJE

 1. Ośrodek Wypoczynkowy nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG
 2. Ośrodek wypoczynkowy ma prawo do odmówienia Gościowi przyjęcia do obiektu i świadczenia usług hotelarskich w przypadku odmowy przekazania danych niezbędnych do zawarcia umowy